Het kabinet roept een commissie in het leven om te onderzoeken wat er nodig is om de thuiszorg voor ouderen op peil te houden. Tijdens het onderzoek zal gekeken worden welke verbeteringen er kunnen plaats vinden op het gebied van wonen, welzijn en zorg. De commissie zal uiterlijk in 2019 met een advies komen.

Minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport presenteerde eerder dit jaar het programma ‘Langer thuis’. Dit programma is er op gericht dat ouderen met behulp van de juiste ondersteuning en zorg langer thuis kunnen wonen. Daar wordt wel aan toegevoegd dat zij moeten beschikken over een woning die dit mogelijk maakt.

In het programma ‘Langer thuis’ ligt de focus op de huidige zorg en ondersteuning voor ouderen. Allereerst wordt er gekeken of de veranderingen passen binnen het huidige zorgstelsel. Daarnaast wordt gekeken of on fundamentele basis het hoofd geboden kan worden aan een diverse groep ouderen met chronische klachten.

De commissie bestaat uit leden van verschillende domeinen: gemeenten, zorgverzekeringen, sociaal domein, eerstelijnszorg, medische zorg en innovatie. Zij brengen het huidige zorglandschap in kaart en observeren mogelijke nieuwe trends. Als taak spreken zij een advies uit wat de nodige veranderingen zijn om de thuiszorg richting 2030 op peil te houden.